Tìm kiếm

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

hoàn thiện chiến lược sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thực phẩm hữu nghị

Bố  cục nội dung:

Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Tổng quan lý thuyết
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Phân tích chiến lược tổ chức hiện thời của Hữu Nghị
Chương 5: Đánh giá chiến lược tổ chức hiện thời
Chương 6: Đề xuất chiến lược phát triển Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đến năm 2015
Chương 7: Kết luận
Phụ lục
Danh mục tài liệu tham khảo
 hoàn
thiện chiến lược sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thực phẩm hữu
nghị | KINH TẾ | LUANVAN.VN CHIA SẺ LUẬN VĂN, TÀI LIỆU, ĐỀ TÀI THAM KHẢO